Mühasibat (maliyyə) uçotu – mühasibat uçotu subyektlərinin aktivləri, öhdəlikləri, kapitalı, gəlir və xərcləri barədə məlumatların yığılması, qeydiyyatı və ümumiləşdirilməsi, habelə maliyyə, vergi və digər hesabatların tərtib edilməsi məqsədi ilə baş vermiş maliyyə-təsərrüfat əməliyyatları üzrə ilkin uçot sənədləri əsasında məlumatların analitik və sintetik uçotunun aparılmasıdır

Mühasibat Uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna edilmiş ən son dəyişikliklərə əsasən Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotu standartı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları hesab olunur.

Şirkətimiz Mühasibat uçotu üzrə (Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları  Standartları (IFRS)  əsasında) öz xidmətlərini təqdim edir.

Maliyyə uçotu

  • Uçotun qurulması (bərpası) və aparılması
  • Balans hesabatı
  • Mənfəət və zərər hesabatı
  • Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı
  • Kapital dəyişiklikləri haqqında hesabat